مهترین نعمت ما در این دنیا سلامتی ماست که باید قدر دان آن باشیم . برای حفظ سلامتی لازم است هنگام استفاده از هر وسیله ای نکات ایمنی مربوط به آن را رعایت کنیم.